Back to Making Tax Simpler

Chia sẻ những suy nghĩ của quý vị

×

Warning message

Submissions for this form are closed.

Chính phủ muốn cải tiến cách thức Cơ quan thuế quản lý các khoản phúc lợi thuế vì có con sống phụ thuộc, tiền trợ cấp nuôi con và các khoản vay của sinh viên để những chính sách này trở nên tốt hơn cho quý vị.  Những câu trả lời của quý vị đối với những câu hỏi nhanh này sẽ giúp Chính phủ quyết định cách thức cải tiến tốt nhất. Quý vị có thể trả lời tất cả câu hỏi hoặc chỉ chọn những câu mà quý vị quan tâm.

Khoản phúc lợi thuế vì có con sống phụ thuộc

Chính phủ muốn biết điều gì là quan trọng đối với quý vị khi nghĩ đến khoản phúc lợi thuế vì có con sống phụ thuộc.

Scroll To Top