Back to Making Tax Simpler

Vahevahe mai ho'o fakakaukaú

×

Warning message

Submissions for this form are closed.

'Oku fiema'u 'e he Pule'anga ke fakalelei'i 'a e anga 'o hono pule'i 'e he Inland Revenue 'a e Working for Families (Tokoni Fakatukuhau ma'a e Ngaahi Fāmilí), Child Support (Pa'anga Tokoni Ma'a e Fānaú) pea mo e Student Loans (Nō Pa'anga ki he Akó) ke toe lelei ange 'enau ngāue ma'a ú.  'E tokoni ho'o tali ki he ngaahi fehu'i vave ko 'ení ki he faitu'utu'uni 'a e Pule'anga ki he founga lelei taha ke fakahoko ai 'ení. Kātaki 'o ongo'i tau'atāina ke ke tali kotoa kinautolu pe ko ha'o fili pē 'a e ngaahi fehu'i 'okú ke tokanga ki aí.

Working for Families (TOKONI FAKATUKUHAU MA'Á E NGAAHI FĀMILÍ)

'Oku fie 'ilo 'e he Pule'anga 'a e me'a 'oku mahu'inga kiate koé 'i he taimi 'okú ke fakakaukau atu ai ki he Working for Families.

Scroll To Top